Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

Hodnotenie
       Limity rýchlosti a hodnotenie odpisov

 Evaluation

 

 Tabuľka výkonov pre 1. ročník

 Počet úderov za minútu na známku

 

 

Mesiac 1 2 3 4
 September 80 65 50 35
 Október 85 70 55 40
 November 90 75 60 45
 December 95 80 65 50
 Január 100 85 70 55
 Február 110 90 75 60
 Marec 120 105 90 70
 Apríl 130 115 100 85
 Máj 140 125 110 95
 Jún 150 135 120 105

 

 

Tabuľka výkonov pre 2. ročník

 Počet úderov za minútu na známku


 Mesiac 1 2 3 4
 September 150 135 120 105
 Október 150 135 120 105
 November 155 140 125 110
 December 160 145 130 115
 Január 165 150 135 120
 Február 170 155 140 125
 Marec 175 160 145 130
 Apríl 180 165 150 135
 Máj 180 165 150 135
 Jún 180 165 150 135
 

 

Hodnotenie presnosti písania na klávesnici

Percento chýb

Percento presnosti

Známka

0,00 - 0,20

100,00 - 99,80

výborný

0,21 - 0,40

99,79 - 99,60

chválitebný

0,41 - 0,60

99,59 - 99,40

dobrý

0,61 - 0,80

99,39 - 99,20

dostatočný

 

Výpočet hrubých úderov, čistých úderov a percenta chýb
- podľa predlohy zistíme počet úderov až po posledný ukončený riadok,
- pripočítame údery v nedokončenom riadku,
- pripočítame alebo odpočítame výsledok vzájomného započítavania chýbajúcich úderov a úderov naviac.

Spočítaním týchto položiek získame celkový počet hrubých úderov. Od súčtu hrubých úderov odpočítame trestné body za chyby (napr. 10 úderov za chybu) a dostaneme celkový počet čistých úderov. Čisté údery za minútu

vypočítame tak, že vydelíme celkový počet čistých úderov počtom minút odpisu.

Percento chýb počítame podľa tohto vzorca:(počet chýb x 100) : počet hrubých úderov. Percento chýb počítame na dve desatinné miesta nezaokrúhlene.

Percento presnosti odpisu zistíme, ak od 100 % odpočítame percento chýb.

Príklad
- Žiak dosiahol za 10 minút 1987 úderov, v práci mal 7 chýb
- počet hrubých úderov za 10 minút 1 987
- 7 chýb x 10 trestných bodov  - 70
- počet čistých úderov za 10 minút  1 917
- počet čistých úderov za 1 minútu 191,7
- percento chýb (700 : 1987) = 0,35 %
- percento presnosti 100 % - 0,35 % = 99,65 %

 

Hodnotenie chýb v obchodných listoch

 

Chyby vyjadrujeme v bodoch 1 - 3 - 5 - 10 (malé - stredné - veľké - závažné chyby).

Malé chyby (1 bod):

 • malé štylistické chyby: opakovanie slov, menej vhodný slovosled,
 • malá pravopisná alebo gramatická chyba - chýbajúce diakritické znamienko,
 • malé formálne chyby: menej presné umiestnenie odvolávacích údajov, nie celkom správna šírka okrajov,
 • strojopisné chyby: nula písaná ako veľké O, chybná medzera (okrem PSČ a testných spojení),

Stredné chyby (3 body):
 • nie veľké štylistické chyby: nie celkom presná štylizácia, nesprávna predložková väzba a pod.,
 • stredné pravopisné alebo gramatické chyby: chyba v pravopise prevzatých slov, nesúlad medzi menom podpisujúceho a rodom, v ktorom je uvedená funkcia, zmena slovosledu mena a priezviska a pod., menšia chyba v interpunkcii,
 • formálna chyba: nesprávne umiestnené oslovenie, nezachovaná ľavá zvislica textu podľa predtlače, nesprávne umiestnený dopravný a doručovací údaj, nesprávne umiestnená adresa, chýbajúce číslo dodávacej pošty, príliš široká, resp. príliš úzka medzera nad odolávacími údajmi alebo pod nimi, nadmerne široká, resp. úzka medzera medzi riadkami odvolávacích údajov, chybný, resp. nesprávne napísaný odvolávací údaj, nesprávne rozčlenené telefónne číslo, priveľmi úzky textový stĺpec, veľmi nízko, resp. vysoko umiestnený odtlačok pečiatky, nesprávne napísaná značka alebo skratka, ak nespôsobuje zmenu obsahu, nesprávne upravený výpočet bodov, nerovnaká úprava odsekov, nesprávne vyznačené prílohy, bodka za pozdravom, chyba vo zvýrazňovaní, viditeľne opravená väčšia strojopisná chyba a pod.
Veľké chyby (5 bodov):
 • väčšia štylistická chyba: nejasná, nevhodná štylizácia, nespisovné slovo, nepresná terminológia, nerozdelenie, resp. nesprávne rozdelenie textu do odsekov a pod., nesprávna, nezrozumiteľná stavba súvetia,
 • veľká gramatická chyba: veľké písmeno, zámena i/y a pod.,
 • značná vecná alebo formálna chyba: nerovnomerný ľavý okraj, písanie adresy mimo adresového pásma, chybné PSČ, nesprávne rozčlenené PSČ v adrese adresáta, chýbajúci odvolávací údaj, chyba v odvolávacom údaji, rozpor medzi odvolávacími údajmi a textom, chýbajúci podpis, podpis umiestnený cez meno a funkciu, zmena poradia odtlačku pečiatky, podpisu, mena a funkcie, chýbajúce vyznačenie príloh, nesprávna značka alebo skratka a pod.
Závažné chyby (10 bodov):
 • závažná vecná chyba: zámena odosielateľa a adresáta, vynechaný dôležitý údaj,
 • závažná štylistická chyba: zmena obsahu nepochopením dispozície alebo zámenou odborných termínov.

KLASIFIKÁCIA PÍSOMNOSTÍ

 

Známkou výborný sa klasifikujú písomností, ktoré sú napísané bez chyby a preklepov, sú vzorne upravené podľa STN 01 6910 a sú bezchybné zo stránky obsahovej, vecnej, gramatickej i štylistickej.

Známkou chválitebný sa klasifikujú písomností, v ktorých sú len malé chyby alebo menšie odchýlky od normalizovanej úpravy. Štylizácia je síce vhodná, ale nie dosť presná, jazykové chyby sú malé a možno ich opraviť.

Známkou dobrý sa klasifikujú písomností, v ktorých sú neesteticky, na prvý pohľad viditeľne opravené väčšie strojopisné chyby, odchýlky od normalizovanej úpravy sú nápadné, štylizácia nejasná, jazykové chyby väčšie.

Známkou dostatočný sa klasifikujú písomností, ktorých chyby sa nedajú ľahko opraviť, alebo ktoré majú také veľké odchýlky od predpísanej úpravy, že sa dajú v praxi použiť len s výhradami.

Známkou nedostatočný sa hodnotia písomností, pri ktorých na prvý pohľad vidieť neznalosť úpravy, alebo obsahujú toľko chýb a takého charakteru, že sa nedajú vôbec opraviť, takže by sa v praxi nedali ani s výhradami použiť.

 

 Klasifikačná tabuľka

 

 Klasifikácia

Počet trestných bodov

 Výborný

0

 Chválitebný

1 - 3

 Dobrý

4 - 6

 Dostatočný

7 - 9

 Nedostatočný

10 a viac

 

 

TOPlist