Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

Výučba‚ anketaAdministratíva a korešpondencia

Administration and correspondence

Technika administratívy

 
Technique of administration

 

Výučba

learning

lessson

 

Obálky

   

 

Učebné osnovy SŠP

1. ročník

(3 hodiny týždenne)

 

 

1. Úvod
Význam techniky v administratíve. Prehľad technických prostriedkov. Bezpečnosť pri práci s technikou. Písací stroj a jeho využitie. Zásady písania na stroji.

2. Nácvik písania na stroji
Stredný, dolný a horný písmenový rad. Veľké písmená. Malé písmená. Čiarka, bodka, pomlčka a spojovník, rozdelenie slov. Výmena pásky, bežná údržba písacieho stroja. Základné poznatky z mechanizmu písacieho stroji.

3. Nácvik písmen a číslic na číselnom rade
Malé písmená a arabské číslice 0 - 9.

4. Nácvik znamienok a značiek    
Diakritické a ostatné interpunkčné znamienka a značky.   Súhrnné texty na precvičovanie číslic a znamienok.

5. Nácvik špeciálnej úpravy textu
Členenie textu, zvýrazňovanie textu, linkovanie. Písanie na predtlačené linky, tabulátor, písanie do stĺpcov. Vypracovanie tabuliek. Vyhotovenie kópií. Spôsoby opravy chýb.

6. Zvyšovanie presnosti, rýchlosti písania a precvičovanie úpravy textu

7. Elektrické a elektronické písacie stroje
Typy a druhy elektrických a elektronických písacích strojov.   Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci s uvedenými strojmi. Oboznámenie sa so strojmi a praktický nácvik písania.

8. Písomné skúšky

 
 

 
Pomôcky pre žiakov

2. ročník, 3 . ročník, 4. ročník

 

 

Obchodný list

Druhy obchodných listov: dopyt, ponuka, objednávka, potvrdenie objednávky, reklamácia, odpoveď na reklamáciu, urgencia, odpoveď na urgenciu, upomienka, pokus o zmier

Podložka pod obchodný list - Predtlač listov.pdf (1 kb)
Tlačivo obchodného listu - Šablona ADK tlačivo.pdf (109 kb)
Písanie listu na PC - Šablona ADK.doc (23 KB)
Chyby v listoch - Chyby v listoch.pdf (97 KB)
Dopyt - ukážka - Dopyt.pdf (207 KB)
Osnova ponuky - Osnova ponuky.pps (66 KB)
Ponuka - ukážka - Ponuka.pdf (131 KB)
Spôsoby vyjadrovania v ponuke - Spôsoby vyjadrovania v ponuke.pdf (45 KB)
Objednávka osnova - Osnova objednávky.pps (72 KB)
Objednávka - ukážka - Objednávka.pdf (177 KB)
Objednávka - tlačivo - Objednávka tlačivo.pdf (40 KB) 
Pokladničný doklad - tlačivo - Prijmovy_pokladnicny_doklad.pdf (28 KB)
              - tlačivo - Vydavkovy_pokladnicny_doklad.pdf (26 KB)

Príkaz na úhradu - tlačivo - Prikaz_na_uhradu.pdf (19 KB)
Hromadný príkaz na úhradu - tlačivo - Hromadny_prikaz_na_uhradu.pdf (18 KB)
Objednávka - tlačivo - Objednavka.pdf (37 KB)
Dodací list - tlačivo - Dodaci_list.pdf (31 KB)
Faktúra - tlačivo - Faktura.pdf (31 KB)

Spôsoby vyjadrovania v objednávke - Spôsoby vyjadrovania v objednávke.pdf (36 kb) 


Pracovno-právny vzťah - písomností

Žiadosť do zamestnania - ukážka - Žiadosť do zamestnania.pdf (85 KB)
Motivačný list - ukážka - Motivačný list.pdf (91 KB)
Osnova životopisu - Osnova životopisu.pdf (187 KB)
Životopis pre absolventa - ukážka1 - Životopis ukážka1 absolvent.pdf (132 KB)
Životopis pre absolventa - ukážka2 - Životopis ukážka2 absolvent.pdf (136 KB)
Životopis prax - ukážka - Životopis z praxe.pdf (117 KB)


Tlačivá si môžete sťahovať na www.porada.sk
Je potrebné sa tam zaregistrovať.Vytvor si svoj životopis - Europass
europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do#

Tlačivá POŠTA
Poštový peňažný poukaz U
Poštový peňažný poukaz H
Poštová sprievodka
Podací lístok
Medzinárodná poštová poukážka
Železničný nákladný list
Cenník administratívnych činností niektorých spoločností - Cenník administr činností.pdf (49 KB)Učivo pre 2. ročník

Ústna komunikácia


Výhody ústnej komunikácie:
- je rýchlejšia a lacnejšia, vecnejšia, pružnejšia

Nevýhody ústnej komunikácie
-nezanecháva doklad v prípade, že sa z nej niečo zabudne, nezostáva časovo dokumentovaná

Písomná komunikácia
vyžaduje sa keď: sa s partnerom nemožno stretnúť, nestačí ústny dohovor.

Výhody písomného styku:
písomné doklady sa môžu uschovávať, príjemca môže písomné informácie dôkladnejšie spracovať, písomné rozhodnutia sa lepšie formulujú ako ústne, rozsiahle informácie sa môžu bezchybne spracovať len písomne

Nevýhody písomného styku:
písanie listov je drahé (pracovný čas sekretárky, spotreba papiera a ostatných písacích potrieb), archivácia dokumentov, ktoré nie sú spracované prostriedkami výpočtovej techniky si vyžaduje rozsiahle archívne priestory, stručnosť písomnosti môže spôsobiť jej nezrozumiteľnosť.

Rozdelenie písomností

1. obchodné (hospodárske) písomností sú písomné správy hospodárskeho obsahu, ktoré sa vyhotovujú vo firmách a organizáciách pri rokovaní s právnickými alebo fyzickými osobami alebo pri styku s organizačnými zložkami tej istej organizácie.
2. úradné písomností, ktoré vznikajú v styku orgánov štátnej správy s občanmi alebo organizáciami. Od obchodných písomností sa líšia obsahom, ale aj úpravou.

Druhy obchodných písomností

1. Podľa určenia:
externé - písomností vonkajšieho styku (s inými organizáciami, s nadriadenými organizáciami)
interné - vnútropodnikové písomnosti (medzi útvarmi tej istej organizácie)

2. Podľa formy a spôsobu vyhotovenia:
individuálne štylizované písomnosti - vyhotovujú sa vždy ako samostatné písomnosti pri vybavovaní konkrétnej záležitosti
vyplnené formuláre - používajú sa vtedy, ak sa niektoré údaje opakujú (tie sú na formulároch predtlačené), ostatné údaje sa dopĺňajú od prípadu k prípadu
rozmnožené písomnosti - majú rovnaký obsah i formu. Pužívajú sa na vybavovanie rovnakej záležitosti pre viac prípadov.

3.  Podľa obsahu správ:
pri nákupe a predaji služieb a tovaru (dopyt, ponuka)
pri uzatváraní a plnení kúpnych zmlúv (zmluva, faktúra)
pri platení a financovaní (príkaz na úhradu)
v styku s dopravnými a spojovými organizáciami (nákladný list, telegram)
v styku s orgánmi štátnej správy, so súdmi
jednoduché právne listiny (dlžobný úpis, splnomocnenie)
písomnosti osobného charakteru (blahoprajné, ďakovné listy)
vnútropodnikové písomnosti (obežník, zápisnica z porady)

4. Podľa závažnosti
obyčajné (všeobecne prístupné)
dôležité
tajné, prísne tajné, osobitnej dôležitosti (obsahujú určité obchodné, služobné, alebo štátne tajomstvo).

Písomností v oblasti platobného styku

Organizácie, firmy, súkromní podnikatelia potrebujú na vykonávanie svojej činnosti peniaze. Peniaze sa dostávajú do kolobehu, a tak vznikajú finančné vzťahy voči: peňažným ústavom, dodávateľom, odberateľom, pracovníkom.
Súčasťou finančných vzťahov je platobný styk.

Druhy platobného styku

Hotovostný
Priamy hotovostný - platenie v hotovosti
Nepriamy hotovostný - prostredníctvom pošty - poštová poukážka typu H, dobierka, cenný list

Bezhotovostný
príkaz na úhradu/inkaso, trvalý príkaz na úhradu/inkaso, šek

Kombinovaný
poštová poukážka U, šek, pokladničná zloženka, platobná karta

Hotovostný platobný styk
je spôsob vyrovnávania pohľadávok a záväzkov medzi organizáciami priamo bankovkami a mincami.

Doklady používané v hotovostnom platobnom styku:
sčítacia páska kontrolnej pokladnice v maloobchode (doklad o nákupe a cene)
príjmový pokladničný doklad
výdavkový pokladničný doklad
poštová poukážka typu H
dobierková poštová poukážka
cenný list

Nevýhody hotovostného platobného styku
zdĺhavosť (viacnásobné počítanie, ochrana transportu)
nebezpečnosť (krádež)
nákladnosť

Priama platba v hotovosti sa uskutočňuje ešte:
v maloobchode,
vo veľkoobchode,
v osobnej doprave

Bezhotovostný platobný styk
je prevod finančných hodnôt z účtu jednej organizácie v prospech účtu druhej organizácie, pričom tieto účty vedie peňažný ústav.

Doklady používané v bezhotovostnom platobnom styku:
príkaz na úhradu/inkaso
hromadný príkaz na úhradu/inkaso
trvalý príkaz na úhradu/inkaso
šek
podpisový vzor

Príkaz na úhradu/inkaso
je doklad, ktorým platiteľ žiada peňažný ústav, aby z jeho účtu uhradil faktúru alebo aby z tohto účtu previedol danú sumu na iný účet.

Náležitosti dokladu:
1. Názov formulára
Ako rovnocenný, ale opačného významu sa používa tento doklad pod názvom Príkaz na inkaso v tom prípade, ak si veriteľ sám inkasuje od platiteľa za služby z jeho účtu, napríklad Železnice SR za prepravu nákladov (v takýchto prípadoch však železničná stanica musí mať potvrdený Súhlas s inkasnou formou platenia od svojho zákazníka). Súhlas eviduje aj peňažný ústav, ktorý vedie účet zákazníka.

2. Dátum splatnosti - uvádza sa dátum, kedy je faktúra splatná, alebo dátum prevodu z účtu.

3. Banke - uvádza sa slovné označenie peňažného ústavu, ktorý má realizovať prevod.

4. Pobočke - uvádza sa sídlo pobočky peňažného ústavu.

5. Číslo účtu platiteľa - uvádza sa číslo účtu, z ktorého sa bude suma odpisovať.

6. Kód banky - uvádza sa štvormiestne číslo banky platiteľa zo zoznamu kódov peňažných ústavov.

7. Mena - uvádza sa označenie príslušnej meny (SKK- slovenská koruna)

8. Číslo účtu príjemcu - uvádza sa číslo účtu, na ktorý sa pripíše suma.

9. Kód banky - uvádza sa kód banky, ktorý pre príjemcu platby uskutočňuje bezhotovostný platobný styk.

Zoznam kódov niektorých peňažných ústavov:
0200 - Všeobecná úverová banka
0900 - Slovenská sportiteľňa
0720 - Nárobná banka Slovenska
1100 - Tatrabanka
5200 - OTP Banka Slovensko
5600 - Dexia Banka Slovensko
5900 - Prvá stavebná sporiteľňa
6500 - Poštová banka
7500 - ČSOB (Českoskovenská obchodná banka)

10. Suma - uvádza sa peňažná čiastka v príslušnej mene. Pred číslom treba napísať pomlčky, aby sa prediško falšovaniu dokladov. Za celým číslom treba napísať desatinnú čiarku, desatiny vyznačiť dvoma pomlčkami alebo dvoma nulami. Napríklad: - 4 500,-- alebo  -45 800,50 alebo -588,--

11. Variabilný symbol - uvádza sa číslo faktúry.

12. Konštantný symbol - sa skladá z jedno- až trojmiestnej základnej časti vyjadrujúcej charakter platby a z jednomiestnej premennej časti vyjadrujúcej spôsob platenia alebo zúčtovania.

Najčastejšie konštantné symboly:
0308 - úhrada za vykonané práce a služby (nájomné, stravné, vodné a stočné, spotreba elektrickej energie, spotreba plynu, úhrada za pranie a čistenie, za údržbu, opravy)
0208 - úhrada za nákup v maloobchode, veľkoobchode
0108 - úhrada za poľnohospodárske potreby
0968 - prevod medzi účtami
0408 - úhrada za prepravné dopravných organizácií

13. Špecifický symbol - uvádza sa v osobitných predpisoch, napr. pri zúčtovaní úrokov.

14. Doplňujúci údaj banky - uvádza sa napr. v súvislosti s vkladnými knižkami.

15. Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu

16. Miesto a dátum vystavenia

17. Pečiatka a podpis(y) príkazcu. Ide o podpisy osôb oprávnených manipulovať s peňažnými prostriedkami príslušného účtu.Prehľad platov v kategórii:
Administratíva

Porovnanie hrubej mzdy podľa zdroja údajov

Pozícia Prieskum platov (Sk) Plat ponúkaný zamestnávateľmi* (Sk) Plat očakávaný uchádzačmi* (Sk) Ďalšie informácie
Administratívny pracovník, referent 17 300 - 17 600 16 600 - 22 500 16 900 - 23 600 Ponuky práce (792)
Archivár, správca registratúry 16 500 - 18 500 10 700 - 16 800 15 700 - 21 800 Ponuky práce (13)
Asistent 18 800 - 19 400 16 100 - 21 700 17 100 - 22 800 Ponuky práce (426)
Office manager 24 400 - 25 700 18 300 - 26 500 21 100 - 29 400 Ponuky práce (156)
Recepčná 13 700 - 14 400 14 600 - 19 700 15 400 - 21 000 Ponuky práce (150)
Sekretárka 15 500 - 16 300 14 900 - 20 700 15 500 - 21 100 Ponuky práce (159)
Telefonický operátor 17 700 - 18 900 14 500 - 21 600 15 400 - 21 400 Ponuky práce (144)
*Platy ponúkané zamestnávateľmi a platy očakávané uchádzačmi nezahrňujú 13. plat a ostatné finančné odmeny vyplácané počas roka.

Anketa
 
                   Rad (a) chodis do skoly?

Quantcast
 

 

TOPlist