Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

SúťažSúťaž žiakov v písaní na počítači 

Organizácia súťaží

 Competition

 

PC

 

12. 11. 2008

medzinárodná súťaž v písaní na počítači

odpis anglického textu

 

  

 

 

výsledková listina

  

Školské kolo

súťaž v písaní na počítači

na rýchlosť a presnosť

20. 05. 2008

1. ročník

 

SŠP

1. miesto - Michaela Smandrová
208 ČÚ za 1. min., % chýb - 0,18

2. miesto - Lucia Štofejová

3. miesto - Vladislav ZimovčákSPŠD

1. miesto - Lukáš Dermek

2. miesto - Michal Bučko
Srdečne blahoželáme!

 

FOTO

 

 

 

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

 

 Súťaž v písaní na PC 2008 - krajské kolo

OA Poprad - Prešovský kraj

výsledková listina

OA Rožňava - Košický kraj

výsledková listina

 

Majstrovstvá žiakov slovenských stredných škôl - Zvolen 2008

www.zav.cz/Slovak/index.html

20. 05. 2008

 

V súčasnosti je odborným garantom súťaže

Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave

ÚSEK MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE A TVORIVOSTI MLÁDEŽE

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

42. ročník

Oranizačno-technické pokyny 2008 Pokyny
Oranizačný poriadok Organizačný poriadok
Súťažný poriadok Súťažný poriadok
Výsledky celoštátnej súťaže Výsledky
 
Odborným garantom celoštátnej súťaže žiakov v písaní na počítači (písacom stroji) bol od r. 1953 Štátny stenografický ústav v Bratislave. Organizáciu súťaže určuje organizačný poriadok schválený Ministerstvom školstva SR. Súčasťou organizačného poriadku je aj súťažný poriadok vypracovaný podľa pravidiel INTERSTENO upravených na podmienky žiackych súťaží. Súťaž je trojkolová - žiaci postupujú zo školského kola do krajského kola a na základe výsledkov krajských kôl sú najlepší žiaci vybraní do celoštátneho kola. Podľa platného súťažného poriadku sa súťaže žiakov organizujú v dvoch súťažných disciplínach:

1. v písaní na počítači alebo na písacom stroji (elektronickom, mechanickom),
2. v úprave textu na počítači.

V písaní na počítači alebo písacom stroji žiaci odpisujú súťažný text 10 minút, za každú chybu sa odpočítava 50 trestných bodov. Súťažiaci v tejto disciplíne musia v záhlaví uviesť okrem úplného mena, školy a ročníka aj skratku označenia pracovného prostriedku (PS/PC). Žiaci odpisujú jednotný súťažný text, kde sa hotnotí presnosť a rýchlosť odpisu. Limit presnosti je najmenej 99,97 % (najviac 0,25 % chýb, aj keď žiak píše na stroji bez zabudovaného opravného zariadenia). Limit rýchlosti závisí od súťažného kola:
- v krajskom kole musí žiak splniť najmenej 270 čistých úderov za minútu,
- na postup do celoštátneho kola musí žiak dosiahnuť najmenej 350 ČÚ/min.
Poradie sa určí podľa počtu čistých úderov. Pri nesplnení limitu presnosti alebo rýchlosti sa práca z hodnotenia vyradí.
Priebeh súťaže na písacích strojoch:
- rozpísanie, zopakovanie súťažných podmienok, napísanie formulárov,
- kontrola pásky, nastavenie a preskúšanie okrajov,
- rozdanie predlôh a ich čítanie,
- upozornenie na riadkovač č. 1,
- zodpovedanie otázok súťažiacich,
- odštartovanie odpisu povelmi: "Pripravte sa!" (5 s vopred), "Pozor!" (3 s), hvizd píšťalky,
- koniec odpisu: hvizd píšťalky.
Počas odpisu sa chyby môžu opravovať len na písacích strojoch zo zabudovaným opravným zariadením. Súťažiaci môžu písať text súvisle bez riadkovania, pričom sa konce riadkov predlohy nemusia dodržiavať. Počas odpisu sa chyby môžu opravovať.
Priebeh súťaže na počítačoch:
- rozcvička, zopakovanie súťažných podmienok,
- formátovanie súborov vo Worde - meno súboru (určí predseda komisie, resp. skratka PC a priezvisko žiaka), nastavenie okrajov - vľavo 1,50 cm a vpravo 2,75 cm, hore a dole 2 cm, záhlavie a päta 1,25 cm, riadkovanie č. 1 a písmo Courier New CE 12, v záhlaví je potrebné uviesť Meno žiaka, školu, ročník, PS/PC, čísla strán umiestniť dole a zarovnať doprostred, zobraziť číslo na prvej strane: OK. Pravý okraj textu nesmie byť zarovnaný.
- rozdanie predlôh a ich čítanie,
- odštartovanie odpisu,
- koniec odpisu,
- zariadkovať päťkrát,
- zdvihnutie rúk súťažiacich, súťažiaci sa postavia a urobia dva kroky vzad od svojich PC,
- zber predlohy súťažného textu,
- postupné ukončenie práce v prítomnosti súťažného komisára - príkaz na tlač alebo na uloženie na disketu (pretekár pristupuje k svojmu počítaču len v prítomnosti komisára, ktorý dozerá na správnosť a regulérnosť ukončenia práce),
- zber súťažných prác (vytlačených alebo uložených na diskete), vytlačenie prác z diskety (zabezpečia súťažní komisári).

Podmienkou účasti v súťažnej disciplíne úprava textu na počítači (ÚTX) je aj absolvovanie 10-minútového odpisu v súťažnej disciplíne písanie na počítači alebo na písacom stroji, z ktorej si súťažiaci prinášajú polovicu čistých úderov ako východiskové body k hodnoteniu ÚTX. Ak žiak v odpise nesplní limit rýchlosti alebo presnosti, prináša si do 2. disciplíny ako základ 0 bodov. Podstatou súťaže v úprave textu je autorská korektúra (oprava) textu, ktorý má približne  7200 úderov. Neupravený súťažný text komisia vopred uloží do počítača. Žiaci si text otvoria v počítači a upravujú ho 10 minút podľa predlohy, v ktorej je vyznačených 120 korektúr pomocou korektorských značiek. Korektúry sa musia vykonať v poradí, v akom sú vyznačené. Po uplynutí 10 minút na pokyn člena komisie žiaci oddelia upravenú časť súťažného textu od ďalšej časti piatimi prázdnymi riadkami. Hodnotí sa práca, v ktorej bolo vykonaných najmenej 40 po sebe idúcich korektúr. Pri hodnotení práce sa najprv zisťuje, ktorú korektúru vykonal žiak ako poslednú. Za každú korektúru sa mu započítava 100 bodov (číslo poslednej vykonanej korektúry sa násobí 100), za každú nevykonanú alebo nesprávne vykonanú korektúru sa odpočítava 250 trestných bodov. Celkový súčet bodov sa zisťuje takto: body prinesené z 10-minútového odpisu (polovica čistých úderov dosiahnutých v písaní na počítači alebo na písacom stroji) plus body za korektúry mínus trestné body. Poradie sa určuje podľa najväčšieho počtu dosiahnutých bodov. Zo súťaže je vyradený ten, kto nevykonal 40 korektúr. Súťažná práca je vyradená aj v prípade, ak počet trestných bodov prevyšuje počet získaných bodov. Plánuje sa zvýšenie počtu korektúr na 150, z ktorých budú musieť žiaci vykonať najmenej 60 korektúr.

 

Tréningové metódy

 

Dobré výsledky možno dosiahnuť len pravidelným cvičením - vhodnejšie sú kratšie a častejšie cvičenia, ako niekoľkohodinový nárazový nácvik. Na prípravu na súťaže možno využiť všetky metódy napr. precvičovanie hmatov, slov a vetných spojení, nácvik riadkov (1 minútové, 2 a viac minútové odpisy), nácvik odsekov, súvislý nácvik textov, domáce cvičenia atď. Osvedčili sa také metódy, ktoré umožňujú okamžité a rýchle hodnotenie výkonu.

Okrem zdokonaľovania pisárskej techniky, zlepšovania presnosti a zvyšovania rýchlosti písania treba tréningy zamerať aj na predlžovanie času koncentrácie. Vhodné sú vytrvalostné odpisy, ktoré sú dlhšie ako odpisy na súťažiach. Napríklad pri príprave na žiacke súťaže to môžu byť 15-minútové alebo 20-minútové odpisy, pri príprave na súťaže v kategórii praktikov sa odporúča pred polhodinovým odpisom trénovať aj 40-minútové odpisy. Žiaci si zvyknú dlhšie sa sústrediť a nespomaľovať pri dlhšom písaní.

Žiaci si musia zvyknúť uvedomiť si každú chybu a ihneď ju opraviť pomocou opravného klávesu. Musia si teda natrénovať aj automatický pohyb na opravný kláves a nestratiť pokoj, ak sa na jednom mieste vyskytne viac chýb. Dôležité je v takomto prípade mierne spomaliť a postupne získať späť psychickú rovnováhu.

Vyššia penalizácia chýb a prísnejší limit presnosti spôsobuje odlišné výkony oproti výsledkom kontrolných prác na hodinách ADK. Na tréningoch sa odporúča uplatňovať prísnejšie kritériá hodnotenia, aby si žiaci zvykli na súťažné podmienky. A pretože na súťažiach zohráva vždy nezanedbateľnú úlohu aj tréma, osvedčilo sa dokonca stanovovať nižšie percento chýb, než je maximum na súťažiach.

Samozrejmým motivačným činiteľom tréningového procesu je sledovanie výkonnosti v prehľade výkonov. V počiatočnom období krivka výkonnosti stúpa obvykle rýchlejšie, neskoršie je však rast výkonov pomalší. Je to prirodzený jav. Obdobie dočasnej stagnácie často znamená iba upevňovanie dosiahnutého výkonu a po ňom spravidla nasleduje ďalší vzostup. Stagnáciu alebo pokles výkonov môže spôsobovať viacero faktorov:
-
rozličná náročnosť predlôh (ľahké alebo ťažko písatelne texty môžu dosiahnutý výkon výrazne ovplyvniť,
-
neprimerané, príliš rýchle tempo tréningu (vhodné je dočasne znížiť intenzitu tréningu),
-
jednotvárny nácvik (odporúča sa striedať metódy a hľadať nové formy nácviku).

Dobré výsledky prináša vypestovanie spoluzodpovednosti žiakov za prípravu na súťaže.

Výkon na súťažiach môže ovplyvniť aj technika odhadzovania strán viacstranovej predlohy. Už na tréningu sa naučia žiaci zoraďovať strany predlohy tak, aby navrchu bola prvá strana a ďalšie strany boli pod ňou zoradené šupinovite, a natrénujeme rýchle, ale opatrné odhadzovanie vrchných strán.


Psychologická príprava na súťaže

 

Súťaže mávajú značný vplyv na psychiku súťažiacich. Tréma spôsobuje oťaženie ruky, chvenie alebo potenie prstov, neschopnosť sústrediť sa a pod. Je preto dôležité správne dýchať a na prekonávanie stresových momentov predýchavať zhlboka, so zatvorenými očami, so súčasným uvoľňovaním tela a rúk. Odporúča sa v takýchto momentoch radšej prestať písať a počkať, kým sa psychický tlak nezmierni.

Pri súťažiach nepôsobí dobre priveľmi zdôrazňovať zodpovednosť a nadmerné očakávania. V snahe nesklamať učiteľa sa žiaci mnohokrát usilujú podať mimoriadny výkon a práca sa konči vyradením. Najlepšie pôsobí požiadavka, aby sa súťažiaci snažili podať svoj dobrý štandardný výkon.

Na vypestovanie určitej odolnosti voči stresovým situáciám je vhodné tiež usporadúvať súťaže "na skúšku", pri ktorých sa na meranie času pozve napr. iný učiteľ.

Aby boli žiaci pred súťažou v dobrej fyzickej, a najmä v dobrej psychickej kondícii, zmiernime intenzitu posledných tréningov, dbáme na zdravý denný režim, dostatok oddychu a spánku.


 

 

 

TOPlist