Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

ŠtátnicaŠtátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie
 

State exam

 

 Študent

 

 

D R U H Y   S K Ú Š O K

 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie
 

 

Kandidát musí na tejto skúške preukázať schopnosť písať (desaťprstovou hmatovou metódou) na klávesnici rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu pri presnosti najmenej 99,40 % a vyhotoviť základné druhy písomnosti v normalizovanej úprave STN 01 6910 (napr. dopyt, ponuku, objednávku, urgenciu, reklamáciu, upomienku atď.). Skúška sa skladá z 10-minútového odpisu predloženého textu a z vypracovania dvoch rôznych písomností (spravidla je to obchodný list a tabuľka) podľa zadania. Časový limit na korešpondenčnú časť skúšky je 60 minút.

 

Za chyby v odpise sa odpočítava 10 trestných bodov. Klasifikácia odpisu závisí od dosiahnutého percenta presnosti:

 

STUPNICA:

% chýb do 0,15 známka výborne

% chýb do 0,30 známka veľmi dobre

% chýb do 0,50 známka dobre

 

 

Štátna skúška z majstrovského písania na počítači

 
 

Kandidát musí preukázať schopnosť písať na klávesnici rýchlosťou najmenej 400 čistých úderov za minútu. Skúška sa skladá z dvoch 20-minútových odpisov rozličných textov a z korešpondenčnej časti, ktorá je rovnaká ako na skúške z kancelárskeho písania. Ak kandidát úspešne vykonal kancelársku skúšku a predloží o tom vysvedčenie, korešpondenčnú časť už na majstrovskej skúške nemusí opakovať.

 

Na skúške z majstrovského písania na počítači alebo na stroji sa chyby v odpisoch hodnotia 30 trestnými bodmi. Odpisy sa klasifikujú podľa rovnakej klasifikačnej stupnice ako na skúške z kancelárskeho písania na stroji alebo na počítači.

 

Organizácia skúšok
 

 

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Kandidáti skladajú celú skúšku na počítači. 


Na počítači sa okraje nastavujú takto:
- horný a dolný okraj 2 cm,
- ľavý okraj 1,50 cm,
- pravý okraj 2,75 cm,
- hlavička a päta 1,25 cm.

 

Záhlavie sa odporúča vyplniť v zobrazenom poli záhlavia. Odpis sa píše 12-bodovým písmom Courier New, jednoduchým riadkovaním (č. 1), bez automatického zarovnávania pravého okraja. Text sa odpisuje súvisle. Na konci riadkov sa môže použiť kláves medzerník alebo Enter.

 

Korešpondenčné úlohy sa na stroji vypracúvajú na papieroch skúšobnej komisie. Na počítači sa na vyhotovenie obchodného listu používa šablóna vopred pripravená v pamäti alebo na USB kľúči. List sa musí vyhotoviť v normalizovanej úprave STN 01 6910. Tabuľka sa môže vyhotoviť pomocou textového editora napr. Word alebo tabuľkového procesora napr. Excel. 

Úprava tabuliek

uprava_tabuliek.pdf [54 KB]

O úspešnom zložení štátnej skúšky vydá stenografický ústav vysvedčenie, na ktorom sa uvádza známka z odpisu, minútová rýchlosť a dosiahnuté percento presnosti odpisu. Druhou známkou je súhrnná známka z korešpondenčných úloh. Podmienkou je predovšetkým urobiť 10-minútový odpis.
 
VZORY ZADANIA na štátnice
http://strojopis.wbl.sk/statnica_adk.rar
 
 


 
TOPlist